Affärsjuridik

Advokatbyrån biträder såväl stora som små företag i skilda juridiska frågor. Advokaterna har utifrån sin erfarenhet förståelse för de överväganden av affärsmässig art som klienten har och det är en självklarhet att i rådgivningen beakta såväl den affärsmässiga som den juridiska aspekten.

Advokaterna har gedigen erfarenhet av att löpande biträda vid företagsöverlåtelser, utföra due diligence, upprätta och granska avtal samt lämna råd i övriga juridiska frågor som kan uppkomma i bolagets verksamhet. Advokatbyrån finns alltid vid klientens sida, från företagets start fram till dess att det avvecklas, oavsett om det sker genom fusion, likvidation eller konkurs. Advokaterna biträder i de olika juridiska spörsmål som uppkommer i ett företags löpande verksamhet.

Avtal är av central betydelse för ett lönsamt företag. Som företagare är det en klok investering att låta en erfaren advokat granska de avtal företaget träffar för att undvika oväntade överraskningar i framtiden.

Advokatbyråns jurister har sammanlagt jobbat med avtal av olika slag i mer än 50 år. Advokatbyrån upprättar och granskar de avtal som företag har behov av i sin verksamhet, exempelvis aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, leveransavtal, licensavtal, konsultavtal, samarbetsavtal, leasingavtal, sekretessavtal, kreditavtal, återförsäljaravtal, VD-avtal och överlåtelseavtal på såväl svenska som engelska.

Advokaterna håller regelbundet föredrag och utbildningar inom avtalsrätt, aktiebolagsrätt och om styrelsens legala ansvar för företagets åtaganden.

Brottmål

Flera av Advokatbyråns jurister förordnas av domstol till målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Den som delges misstanke om brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen biträder den misstänkte under förundersökningen och rättegången. Den misstänkte har möjlighet att begära vem som ska företräda honom eller henne i ärendet. Begäran kan avse en särskild advokat eller en advokat som är verksam på Advokatbyrån Nywa.

Du har rätt att begära en offentlig försvarare redan i samband med att du kallas till förhör. Ditt önskemål om försvarare ska framställas till polisen som vidarebefordrar det till tingsrätten.

Den som utsatts för ett brott (brottsoffret) kallas målsäganden, vilken i vissa fall har rätt till ett målsägandebiträde som förordnas av domstol. Målsägandebiträdet biträder målsäganden under hela förundersökningen samt vid rättegången i domstol. En målsägande har möjlighet att begära vem som ska företräda honom eller henne i ärendet. Begäran kan avse en särskild jurist eller advokat eller en jurist eller advokat som är verksam på Advokatbyrån Nywa.

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Advokatbyrån lämnar juridisk rådgivning i frågor avseende ägande, nyttjande, hyra, förvaltning och överlåtelse av fastigheter samt fel i fastighet. Advokaterna har i flera decennier lämnat rådgivning rörande fastighets-, arrende- och hyresrätt. Advokaterna biträder vid avtalsförhandlingar och tvister vid såväl hyres- och arrendenämnd som domstolar. Advokatbyrån upprättar, granskar och tolkar avtal rörande överlåtelse respektive arrende och hyra av fastigheter.

Förvaltningsrätt

Vissa av Advokatbyråns jurister förordnas löpande av domstol för att biträda enskilda i ärenden om tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och vård av psykiskt sjuka (LPT/LRV). Juristerna har erfarenhet av att företräda såväl vuxna som barn och ungdomar.

Vidare lämnar vissa av juristerna biträde i asylärenden och besitter särskild kompetens avseende ensamkommande barn.

Vid ett förordnande genom förvaltningsrätten eller Migrationsverket ersätts vårt arbete av staten.

Den som är part i ett ärende som rör tvångsvård eller som söker asyl i Sverige har möjlighet att begära vem som ska företräda honom eller henne i ärendet. Begäran kan avse en särskild jurist eller advokat eller en jurist eller advokat som är verksam på Advokatbyrån Nywa.

Konkurser och likvidationer

Advokatbyrån biträder i alla de frågor som kan förekomma i samband med ett företags betalningsproblem, såsom ackord, företagsrekonstruktion, konkurs och likvidation.

Vid en företagsrekonstruktion är det vanligt med ett offentligt ackord, varvid företagets skulder nedsätts till viss del. En förutsättning för att ett företag ska kunna rekonstrueras och därmed undvika en konkurs är att företaget i ett tidigt skede får kvalificerad rådgivning.

Vid en konkurs ser konkursförvaltaren till att det sker en samlad avveckling av företagets tillgångar och tillvaratar samtliga fordringsägares intressen. Advokatbyrån har två advokater som av domstol förordnas som konkursförvaltare. Var och en av dem har över 25 års erfarenhet av konkursförvaltning och insolvensrätt.

Aktiebolag som inte är på obestånd kan avvecklas genom en frivillig likvidation, varvid tillgångar omvandlas till likvida medel. Våra Advokater har ett stort antal uppdrag som likvidatorer i frivilliga likvidationer.

Advokaterna lämnar rådgivning avseende andra möjliga lösningar till ett företags kapital- och likviditetsproblem än de som redovisas ovan.

Vissa av Advokaterna håller regelbundet utbildningar rörande likvidationer, kapitalbrist och styrelsens personliga betalningsansvar med mera.

Tvistelösning

Advokatbyrån tillhandahåller rådgivning och affärsmässiga lösningar för att på bästa sätt tillvarata klienternas intressen när tvist uppkommit. Advokaterna biträder med lösningar för att på ett konstruktivt sätt undvika en rättslig process när det är möjligt. Advokaterna har omfattande kunskaper i att biträda vid såväl allmän domstol som skiljeförfaranden. Advokatbyrån har som målsättning att alltid ge klienten en lösningsorienterad rådgivning som ger bästa tänkbara utfall för klienten i dennes unika situation.

Ekonomisk familjerätt, testamenten m.m.

Samboskap och bodelning, giftermål och skilsmässa, arv och testamente. Den ekonomiska familjerätten täcker in en mängd olika frågor och sträcker sig över livets alla olika faser. Oavsett var i livet du befinner dig tillhandahåller Advokatbyråns erfarna jurister den lösning du behöver för att trygga dina nuvarande och framtida ekonomiska angelägenheter. Med klientens intressen i främsta rummet biträder vi bl.a. med upprättande av gåvobrev, testamente, äktenskapsförord, samboavtal och framtidsfullmakter.

Advokatbyråns jurister åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor.

Josef Angerbjörn
Advokat

Hampus Bergh
Biträdande jurist

Vårdnad, boende & umgänge

Advokatbyrån Nywa biträder klienter i vårdnadstvister, tvister om barns boende och umgänge med barn.

Inte sällan uppstår det konflikter mellan föräldrar om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo, eller om hur mycket umgänge barnen ska ha med den förälder som de inte bor med.

I ärenden om vårdnad, boende och umgänge med barn har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa ersättningsformer.

Josef Angerbjörn
Advokat

Hampus Bergh
Biträdande jurist