Affärsjuridik

Advokatbyrån biträder såväl stora som små företag i skilda juridiska frågor. Advokaterna har utifrån sin erfarenhet förståelse för de överväganden av affärsmässig art som klienten har   och det är en självklarhet att i rådgivningen beakta såväl den affärsmässiga som den juridiska aspekten.

Advokaterna har gedigen erfarenhet av att löpande biträda vid företagsöverlåtelser, utföra due diligence, upprätta och granska avtal samt lämna råd i övriga juridiska frågor som kan uppkomma i bolagets verksamhet. Advokatbyrån finns alltid vid klientens sida, från företagets start fram till dess att det avvecklas, oavsett om det sker genom fusion, likvidation eller konkurs. Advokaterna biträder i de olika juridiska spörsmål som uppkommer i ett företags löpande verksamhet.

Avtal är av central betydelse för ett lönsamt företag. Som företagare är det en klok investering att låta en erfaren advokat granska de avtal företaget träffar för att undvika oväntade överraskningar i framtiden.

Advokatbyråns jurister har sammanlagt jobbat med avtal av olika slag i nästan 100 år. Advokatbyrån upprättar och granskar de avtal som företag har behov av i sin verksamhet, exempelvis aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, leveransavtal, licensavtal, konsultavtal, samarbetsavtal, leasingavtal, sekretessavtal, kreditavtal, återförsäljaravtal, VD-avtal och överlåtelseavtal på såväl svenska som engelska.

Advokaterna håller regelbundet föredrag och utbildningar inom avtalsrätt, aktiebolagsrätt och om styrelsens legala ansvar för företagets åtaganden.

 

Brottmål

Flera av Advokatbyråns jurister förordnas av domstol till målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Den som delges misstanke om brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen biträder den misstänkte under förundersökningen och rättegången. Den misstänkte kan begära att en viss advokat förordnas för honom/henne.

Den som utsatts för ett brott (brottsoffret) kallas målsäganden, vilken i vissa fall har rätt till ett målsägandebiträde som förordnas av domstol. Målsägandebiträdet biträder målsäganden under hela förundersökningen samt vid rättegången i domstol. En målsägande kan begära att en viss advokat eller jurist förordnas för honom/henne.

 

Fastighets-, arrende- och hyresrätt

Advokatbyrån lämnar juridisk rådgivning i frågor avseende ägande, nyttjande, hyra, förvaltning och överlåtelse av fastigheter. Advokaterna har i flera decennier lämnat rådgivning rörande fastighets-, arrende- och hyresrätt. Advokaterna biträder vid avtalsförhandlingar och tvister vid såväl hyres- och arrendenämnd som domstolar. Advokatbyrån upprättar, granskar och tolkar avtal rörande överlåtelse respektive arrende och hyra av fastigheter.

Förvaltningsrätt

Vissa av Advokatbyråns jurister förordnas löpande av domstol för att biträda enskilda i ärenden om tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och vård av psykiskt sjuka (LPT/LRV). Juristerna har erfarenhet av att företräda såväl vuxna som barn och ungdomar.

Vidare lämnar vissa av juristerna biträde i asylärenden och besitter särskild kompetens avseende ensamkommande barn

 

IT-rätt

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och Advokatbyrån är i framkant när det gäller digital utveckling. Advokaterna lämnar löpande rådgivning i juridiska frågor vid affärer inom det IT-rättsliga området, exempelvis avseende licensiering av programvara, molnrelaterade tjänster, onlinetjänster och integritetsfrågor.

Konkurser, ”likvidationer och rekonstruktioner

Advokatbyrån biträder i alla de frågor som kan förekomma i samband med ett företags betalningsproblem, såsom ackord, företagsrekonstruktion, konkurs och likvidation.

Vid en företagsrekonstruktion är det vanligt med ett offentligt ackord, varvid företagets skulder nedsätts till viss del. En förutsättning för att ett företag ska kunna rekonstrueras och därmed undvika en konkurs är att företaget i ett tidigt skede får kvalificerad rådgivning.

Vid en konkurs ser konkursförvaltaren till att det sker en samlad avveckling av företagets tillgångar och tillvaratar samtliga fordringsägares intressen. Advokatbyrån har tre advokater som av domstol förordnas som konkursförvaltare. Var och en av dem har över 25 års erfarenhet av konkursförvaltning och insolvensrätt.

Aktiebolag som inte är på obestånd kan avvecklas genom en frivillig likvidation, varvid tillgångar omvandlas till likvida medel. Våra Advokater har ett stort antal uppdrag som likvidatorer i frivilliga likvidationer.

Advokaterna lämnar rådgivning avseende andra möjliga lösningar till ett företags kapital- och likviditetsproblem än de som redovisas ovan.

Vissa av Advokaterna håller regelbundet utbildningar rörande likvidationer, kapitalbrist och styrelsens personliga betalningsansvar med mera.

 

Offentlig upphandling

Sveriges offentliga sektor gör årligen inköp för mer än 630 miljarder kronor.

Advokatbyrån biträder vid offentliga upphandlingar genom att tolka förfrågningsunderlag för anbud och analysera utvärderingsmodeller. Advokatbyrån biträder med överprövning av beslut i förvaltningsrätt samt skadeståndsprocesser i allmän domstol.

Tvistelösning

Advokatbyrån tillhandahåller rådgivning och affärsmässiga lösningar för att på bästa sätt tillvarata klienternas intressen när tvist uppkommit. Advokaterna biträder med lösningar för att på ett konstruktivt sätt undvika en rättslig process när det är möjligt. Advokaterna har omfattande kunskaper i att biträda vid såväl allmän domstol som skiljeförfaranden. Advokatbyrån har som målsättning att alltid ge klienten en lösningsorienterad rådgivning som ger bästa tänkbara utfall för klienten i dennes unika situation.